ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์ฯ  เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง ได้รับฟังข้อมูลและสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากคุณอารี เจ้าหน้าที่ประจำโครงการรวมถึงปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข…

พันธุ์ดีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ การจัดทำแปลงพันธุ์สะอาดเพื่อใช้เองหรือเพื่อใช้ภายในกลุ่มแก้ไขปัญหาท่อนพันธุ์ขาดแคลน ราคาแพงและเสี่ยงติดโรคใบด่าง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายบุญช่วย สงฆนาม พร้อมทีมนักวิจัย จัดฝึกอบรมความรู้การปลูกมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน ๔๐ คน  ณ…

พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายวสันต์ วรรณจักร์…

ชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ SME D Standard กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ( Q-Sh0p)

12 มิถุนายน 2563 นายจำลอง  กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานจัดประชุม ณ ห้องประชุม…

พืชผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ Kalasin Green Market

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา เอกอุ่น…

เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรอง

นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรองในพื้นที่  ต.นาดี…

ร่วมติดตาม คณะของนายชัยธวัช  เนี่ยมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน

วันที่ 2เมษายน 2563 : นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการ ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมติดตาม คณะของนายชัยธวัช …

1 2 5