หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และศูนย์วิจัยในเครือข่าย
  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่
  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
  ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี

กอง สำนัก ศูนย์ที่อยู่ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
      กลุ่มตรวจสอบภายใน
      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
      สำนักงานเลขานุการกรม
      สำนักนิติการและสิทธิประโยชน์
      กองการเจ้าหน้าที่
     กองคลัง
     กองแผนงานและวิชาการ
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
     กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
     กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
     —-ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ขอนแก่น
     สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
     สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
     สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
     สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
     กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยในเครือข่าย
     สถาบันวิจัยพืชสวน
     ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
     ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
     ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
     ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
     ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
     ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
     ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
     ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน และศูนย์วิจัยในเครือข่าย
     สถาบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงาน
     ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
     ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
     ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
     ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
     ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
     ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

     กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพัทลุง จังหวัดพัทลุง

กองการยาง และศูนย์ในเครือข่าย
     กองการยาง
     ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
     ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
     ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
     ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
     ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
     ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ. พิษณุโลก
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ. จันทบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในเครือข่าย
     สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา