บุคลากร

ข้าราชการ

นายบุญช่วย สงฆนาม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

นายวสันต์ วรรณจักร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสุพัตรา ชาวกงจักร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายนิมิตร วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายกิติพัฒน์ คล่องดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางแคทลิยา เอกอุ่น
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายวิรัช ปัตลา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสำราญ ฉายถวิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววัชรี อุบลครุฑ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายไพโรจน์ จำเริญพัฒน์
ช่างซ่อมบำรุง ช.2

พนักงานราชการ

นางสาวเกศศิรินทร์ สีอ่อน
นักวิชาการเกษตร
นางนิตยา วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการเกษตร
นางสาวประทุม ภูกาสอน
นักวิชาการเกษตร
นายอดุลย์ ภูน้ำเย็น
นักวิชาการเกษตร
นางสาวชณกนก พุทธิยมงคลกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางพรอุทิศ พิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัมภาพร ภูคัดสะมาตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพนาวัลย์ สุธรรมมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสินสมุทร พิมพาคำ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายบรรยง คลาดโรค
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายจิรศักดิ์ ตะธุง
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายศราวุธ ภูปาทา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายนพดล เหลาแหลม
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายประวิทย์ ภูอาจ
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวพรชนก เดชพลมาตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอรอุมา ภูวาดสาย
พนักงานประจำสำนักงาน
นางเทียมจันทร์ เจือมา
พนักงานประจำสำนักงาน
นายธราธิป สุธรรมมา
พนักงานประจำสำนักงาน
นายอุลัย จงเทพ
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสุธิชา ภูพิพัฒน์
พนักงานประจำสำนักงาน
นายนุจิตร สิงอ่อน
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวทิพย์วิมล ภูสีดวง
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวกัญญาลักษณ์ โพธิชัย
พนักงานประจำสำนักงาน
นายชัยวิชิต ภูสุดสูง
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวสุชานันท์ คำไสย์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายวิรัช ภูวาดสาย
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายเกียรติศักดิ์ ภูวาดสาย
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายบุญมี ภูไกรลือ
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายทวน ภูวาดสาย
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายวุฒิพงษ์ ปรีบุญครอง
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายทองมาก สิงอ่อน
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายดวงสิทธิ์ ฉายผาด
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายกุศล บุญรัตน์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางสาวอิงครัตน์ มงคลสินธุ์
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวณัฐพัชร์ อิ่มแมน
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางดวงจันทร์ สิงอ่อน
คนงานทดลองการเกษตร
นายคำใบ ภูพิพัฒน์
คนงานทดลองการเกษตร
นายนิเวช ยลสำอางค์
คนงานทดลองการเกษตร
นายลำดวน ฉายผาด
คนงานทดลองการเกษตร
นางซ่อนกลิ่น พิมพะจักร์
คนงานทดลองการเกษตร
นายจำลอง ภูสายเสมา
คนงานทดลองการเกษตร
นายดายันต์ นันบุญ
คนงานทดลองการเกษตร
นายกฤษฎา เดชโสม
คนงานทดลองการเกษตร
นางวรรณดี อุ่นละออ
คนงานทดลองการเกษตร
นางจันดี การประเสริฐ
คนงานทดลองการเกษตร
นางวาสนา ภูอิ่นอ้อย
คนงานทดลองการเกษตร
นางพรรณี ไชยแสง
คนงานทดลองการเกษตร
นางอ้อย จงเทพ
คนงานทดลองการเกษตร
นางประภาพร วรวรรณ
คนงานทดลองการเกษตร
นายธีระชัย ภูงามเขียว
คนงานทดลองการเกษตร
นายทองใส ขันทะสีมา
ช่างซ่อมบำรุง ชั้น2
นายจีระศักดิ์ ภูหัวดอน
ช่างไฟฟ้า
นายอนันต์ ธรรมวัย
ช่างไฟฟ้า
นายเอกชัย อินธิแสง
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
facebookline