ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

 

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมสภาพพื้นที่ ศึกษาวิจัยและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงาน โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรและให้ บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต ในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ หน่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลผลิต ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์