ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศให้สารพาราควอตและคลอไพริ ฟอร์สเป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ 4 

20 พฤษภาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์ฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน พ.ร.บ.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อรับฟังการชี้แจง เรื่อง “มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศให้สารพาราควอตและคลอไพริฟอร์สเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4…

ติดตามคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยธวัธ เนียมศิริ) ลงพื้นที่กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านคำมะโฮ ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการ Kalasin Green Market

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา เอกอุ่น…

ประชุมบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงานในช่วง ไตรมาสที่ ๓

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ; นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ เชิญประชุม บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงานในช่วง ไตรมาสที่…

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 20-21 เมษายน 2563  นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของศวพ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่…

เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรอง

นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรองในพื้นที่  ต.นาดี…

ร่วมติดตาม คณะของนายชัยธวัช  เนี่ยมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน

วันที่ 2เมษายน 2563 : นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการ ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมติดตาม คณะของนายชัยธวัช …

ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของนายชัยธวัช  เนียบศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์และคณะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง และกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงบ้านนาดี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของนายชัยธวัช  เนียบศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์และคณะ…

รับฟังการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เข้ารับฟังการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่ขายวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต

วัน 26 มีนาคม 2563 ทีมงาน สารวัตรเกษตร ศวพ.กส. เดินทางเข้าหมู่บ้านดงสว่าง และหมู่บ้านใกล้เคียง ต.ห้วยโพธิ์…

ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP  พืชมะม่วง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP …

1 2 4