ประวัติความเป็นมา

สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน    พ.ศ.2503   

โดยใช้ชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า  “หน่วยบูรณะการเกษตร”  จนถึงปี  พ.ศ.2504  เปลี่ยนชื่อเป็น    “สถานีขยายพันธุ์พืชกาฬสินธุ์”    สังกัด   กองการค้นคว้าและทดลองกรมกสิกรรม   และในปี  พ.ศ.2516   รัฐบาลในสมัยนั้นให้ มีการปรับปรุงส่วนราชการขึ้นใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีทดลองพืชไร่กาฬสินธุ์” สังกัด กองพืชไร่ ปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2519  กรมวิชาการเกษตร  ได้ตั้งงบประมาณ  จัดซื้อที่ดินของราษฎรบริเวณใต้อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยสีทน  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  เนื้อที่ 83 ไร่  เพื่อทำเป็นแปลงทดลองปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ ในฤดูแล้ง  โดยระบบชลประทาน  บริเวณที่ตั้ง ถนนสายกาฬสินธุ์ – อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอเมือง  ประมาณ  2 กิโลเมตร
          ในเดือนมิถุนายน  2539   ได้โอนแปลงทดลองและสาธิตการเกษตร    โดยอาศัยน้ำ ระบบชลประทานของโครงการไร่นาสาธิต ห้วยสีทน  (เดิม)  จำนวน  75 ไร่  จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  รวมทั้งอาคารโรงเรือน และครุภัณฑ์ต่าง ๆ บริเวณที่ตั้งถนนสายกาฬสินธุ์ – อำเภอสหัสขันธ์ โดยห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 5 กิโลเมตร
           ในเดือนมกราคม 2546  กรมวิชาการเกษตรปรับโครงสร้างใหม่   จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตกาฬสินธุ์ สังกัด สำนักวิืจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น  กรมวิชาการเกษตร
            ในเดือนสิงหาคม 2548  ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็น   ศูนย์วิจัยพืชไร่กาฬสินธุ์    สังกัด  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3   ขอนแก่น  กรมวิชาการเกษตร
             ในวันที่  27  มีนาคม  2552   ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์   สังกัด   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  กรมวิชาการเกษตร

สถานที่ตั้ง

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 10 ถนนสายกาฬสินธุ์ – ขอนแก่น – สารคาม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  16 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  497  กิโลเมตร