หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

1.ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบการผลิตพืช / เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์

2.ศึกษา วิจัยและทดสอบการผลิตพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน /โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

3.ให้บริการวิชาการจากผลงานวิจัยด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ( ปุ๋ย –วัตถุอันตรายทางการเกษตร – พันธุ์พืช) แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง

4.ผลิตพันธุ์พืช (เมล็ดพันธุ์-ท่อนพันธุ์) พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อบริการหน่วยงานและเกษตรกร

5.ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( Good Agricultural Practice – GAP พืช ) และมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ( Organic Thailand) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

6.ปฏิบัติงานให้บริการ ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันและปราบปราม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย / พ.ร.บ.วัตถุอันตราย / พ.ร.บ.พันธุ์พืช / พ.ร.บ. ควบคุมยาง

7.บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์

8.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดแบ่งโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย

       ฝ่ายบริหารทั่วไป   มีหน้าที่

  1.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลากร งานธุรการ งานสารสนเทศและงานยานพาหนะ
  2.  ดูแล บำรุง รักษา อาคาร สถานที่และแปลงวิจัย
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

        กลุ่มวิจัยและพัฒนา   มีหน้าที่

  1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบการผลิตพืช / เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์
  2. ศึกษา วิจัยและทดสอบการผลิตพืช  / สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัด       กาฬสินธุ์
  3. บูรณาการงานทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
  4. ผลิตพันธ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย (เมล็ดพันธ์หรือท่อนพันธุ์พืช) และกระจายพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรให้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                             กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่                                                                                                                               

   1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( Good Agricultural Practice – GAP พืช ) และมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ( Organic Thailand) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และร่วมออกหน่วยให้บริการกับหน่วยงานอื่นและรับผิดชอบงานโครงการพิเศษในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
4.ปฏิบัติงานให้บริการ ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันและปราบปราม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย / พ.ร.บ.วัตถุอันตราย / พ.ร.บ.พันธุ์พืช / พ.ร.บ. ควบคุมยาง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย