หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบการผลิตพืช / เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์
2. ศึกษา วิจัยและทดสอบการผลิตพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน /โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ให้บริการวิชาการจากผลงานวิจัยด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ( ปุ๋ย –วัตถุอันตรายทางการเกษตร – พันธุ์พืช) แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง
4. ผลิตพันธุ์พืช (เมล็ดพันธุ์-ท่อนพันธุ์) พันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อบริการหน่วยงานและเกษตรกร
5. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( Good Agricultural Practice – GAP พืช ) และมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ( Organic Thailand) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
6. ปฏิบัติงานให้บริการ ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันและปราบปราม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย / พ.ร.บ.วัตถุอันตราย / พ.ร.บ.พันธุ์พืช / พ.ร.บ. ควบคุมยาง
7. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดแบ่งโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคลากร งานธุรการ งานสารสนเทศและงานยานพาหนะ
2. ดูแล บำรุง รักษา อาคาร สถานที่และแปลงวิจัย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
มีหน้าที่
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบการผลิตพืช / เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์
2.ศึกษา วิจัยและทดสอบการผลิตพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
3. บูรณาการงานทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
4. ผลิตพันธ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย (เมล็ดพันธ์หรือท่อนพันธุ์พืช) และกระจายพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรให้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
2.ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ( Good Agricultural Practice – GAP พืช ) และมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ ( Organic Thailand) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ร่วมให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และร่วมออกหน่วยให้บริการกับหน่วยงานอื่นและรับผิดชอบงานโครงการพิเศษในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
4.ปฏิบัติงานให้บริการ ควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกันและปราบปราม ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย / พ.ร.บ.วัตถุอันตราย / พ.ร.บ.พันธุ์พืช / พ.ร.บ. ควบคุมยาง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย