ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์ฯ  เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง ได้รับฟังข้อมูลและสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากคุณอารี เจ้าหน้าที่ประจำโครงการรวมถึงปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข การดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้พื้นที่ทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ก่อให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรม ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่งน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำอาชีพเกษตร มีรายได้ตลอดปีนอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารในครอบครัว ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่มายาวนาน ซึ่งศูนย์ฯได้ร่วมดำเนินงานโดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพืชให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Updated: 04/08/2020 — 09:04