พืชผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ Kalasin Green Market

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา เอกอุ่น และเจ้าหน้าที่ บรรยายหลักสูตร “การผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ” ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ Kalasin Green Market ณ เคเคฟาร์ม อ.เมือง และ สหกรณ์การเกษตรก้าวแสน จำกัด อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

Updated: 01/08/2020 — 19:02