ร่วมติดตาม คณะของนายชัยธวัช  เนี่ยมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน

วันที่ 2เมษายน 2563 : นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการ ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมติดตาม
คณะของนายชัยธวัช  เนี่ยมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ
ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรก้าวแสนตลำหนองเสน อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์ ได้ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ พบว่าสหกรณ์มี
ความก้าวหนในการดำเนินงานสามารถวางแผนการผลิตเละการตลาดได้
อย่างเป็นระบบ สามารถส่งผลผลิตฟักทองให้ห้งโลตัสในราคาประกันไม่ต่ำ
กว่า ร บาทต่อกก.รวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตเพื่อรองรับตลาดในตัว
อำเภอได้อย่างลงตัว เป็นตัวอย่างของสหกรณ์การเกษตร โดย ผวจ.ได้แนะนำ
ให้จัดทำข้อมูลการผลิตอย่างละเอียดรวมถึงเตรียมการเพื่อสร้างโรงคัดบรรจุ
ในส่วนของ ศวพ. ได้เนะนำผู้นำกลุ่มสร้งที่มวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการผลิต
อย่างเปีนระบบเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยยินคีสนับสนุนค้าน
วิชาการแก่สหกรณ์

Updated: 02/04/2020 — 15:37