ร่วมติดตามการลงพื้ที่ของนายชัยธวัช  เนียบศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์และคณะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง และกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงบ้านนาดี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพบปะรับฟังผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของนายชัยธวัช  เนียบศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์และคณะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง และกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงบ้านนาดี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพบปะรับฟังผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยบทบาทของศูนย์ในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ให้กันผู้นำกลุ่ม KK Farn และการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช – มะม่วง ตามการปฎิบัติทางทางการเกษตรที่ดี(GAP) อย่างไรก็ตามญหาทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด โดยเฉพราะผลกระทบจากสถานการโควิด -19 ซึ่ง ผวจ.ได้มอบหมายหน่วงงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต่อไป

Updated: 02/04/2020 — 15:15