ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่ขายวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต

วัน 26 มีนาคม 2563 ทีมงาน สารวัตรเกษตร ศวพ.กส. เดินทางเข้าหมู่บ้านดงสว่าง และหมู่บ้านใกล้เคียง ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมื่อง เพื่อรวบรวมข้อมููล วัตถุอันตรายที่ ผอ.ศวพ.กส.มอบหมายให้ เก็บข้อมูลผู้ขายได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่และให้ความรู้ด้านวัตถุอันตราย ฯ ให้แนะนำให้เกษตรผู้มาซื้อไปใช้ให้ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด และใด้เข้าตรวจร้านที่ขายวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้เก็บและหยุดการจำหน่ายโดยเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับอนุญาต จึงจะสามรถขายหรือมีไว้ครอบครองได้

Updated: 31/03/2020 — 14:33