รับฟังการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เข้ารับฟังการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล video conference โดยมีบุคลากร ศวพ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Updated: 31/03/2020 — 14:28