ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP  พืชมะม่วง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP  พืชมะม่วง เพื่อตรวจต่ออายุ ของเกษตรกรบ้านบัวชุมและบ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

Updated: 26/03/2020 — 10:21