เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของศวพ.กาฬสินธุ์ เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2563  ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้นำเสนอพืช GAP จำนวน 2 ชนิดพืชได้แก่ 1. มะเขือเทศ   16 แปลง 32 ไร่    2. ฝรั่ง แปลงใหม่ 1 แปลง    และในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้นำเสนอพืชอินทรีย์ จำนวน 8 แปลง      ณ ห้องประชุมแพรวา ศวพ.กาฬสินธุ์
 

Updated: 20/03/2020 — 16:29