โครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์”

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ศาลเจ้าโสมพะมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมประมาณ 600 คน พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยซ่อมแซมเครื่องจักร์ เครื่องมือทางการเกษตรซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงการพบปะ รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น พันธุ์ปลา กล้าพืชผักและไม้ผล เมล็ดพันธุ์พืช และอาหารสัตว์ เป็นต้น มีเกษตรกรมารับบริการมากกว่า 1,000 คน
 

Updated: 24/09/2019 — 19:57