การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) รอบที่ 2/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากาฬสินธุ์ นางแคทลิยา เอกอุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) รอบที่ 2/2562  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
     

Updated: 08/08/2019 — 18:57