ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Updated: 06/08/2019 — 14:48