พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายกิติพัฒน์ คล่องดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากประมงอำเภอยางตลาด  สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ เกษตรอำเภอยางตลาด  จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ซึ่งภายในงานมีการมอบปัจจัยการผลิตประกอบด้วย พันธุ์สัตว์น้ำ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ยหมัก ให้กับเกษตรกรอำเภอยางตลาดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 131 ราย ณ ห้องประชุมโปงลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์

Updated: 31/07/2019 — 09:10