บรรยายความรู้ตามพรบ.และประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 สาร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธ์ุ ได้บรรยายความรู้ตามพรบ.และประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 สาร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอร่องคำ ฆ้องชัยและกมลาไสย จำนวน 90 คน จัดโดย กอ.รมน.กส. ณ ห้องประชุมเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ

Updated: 04/07/2019 — 13:49