มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1(ระดับต้น) โดยมีผู้ผ่านการสอบมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 14 คน

Updated: 04/07/2019 — 13:56