Posts: 57

kalasin

Latest Posts by the Author

 1. หลักการผลิตพืชผักให้ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์
 2. การผลิตมะม่วงให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP
 3. จัดฝึกอบรมความรู้การปลูกมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มเกษตรกร
 4. พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
 5. การปลูกผักปลอดสารพิษ/เชิงพาณิชย์และการขอมาตรฐานรับรอง
 6. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก ( Zoning by Agrimap)
 7. ตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)
 8. การผลิตมะม่วงให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP
 9. เสนอขอการรับรองแหล่งผลิตมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2563
 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 11. ประชุมคณะกรรมการ Operation Team อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 12. ประชุมคณะกรรมการ Operation Team อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 13. งาน พรบ.สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย
 14. ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและสุ่มตรวจแปลงของสมาชิก กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุม ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 15. การผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้โครงการ Kalasin Green Market
 16. การผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ
 17. ประชุมข้าราชการและพนักงานศูนย์ฯ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานไตรมาส 3 และรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1,2
 18. ติดตามคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยธวัธ เนียมศิริ) ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคำ และกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการ Kalasin Green Market
 19. มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกาศให้สารพาราควอตและคลอไพริ ฟอร์สเป็นวัดถุอันตรายชนิดที่ 4 
 20. ติดตามคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายชัยธวัธ เนียมศิริ) ลงพื้นที่กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านคำมะโฮ ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ตามโครงการ Kalasin Green Market