Posts: 21

kalasin

Latest Posts by the Author

 1. โครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์”
 2. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญ(สวพ.3) ผู้อำนวยการศูนย์/กลุ่ม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ รับฟังรายงานและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
 3. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
 4. การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
 5. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) รอบที่ 2/2562
 6. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
 7. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 8. กิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
 9. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2562
 10. พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
 11. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 12. ประชุมจัดทำเว็บไซต์ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
 13. บรรยายความรู้ตามพรบ.และประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 สาร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 14. บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม พรบ.3 ฉบับและมาตรการ 3 สาร
 15. มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 16. มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
 17. ประชุมกรรมการบริหารเขต3
 18. ประชุมมอบนโยบาย
 19. มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 20. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์