Posts: 44

kalasin

Latest Posts by the Author

 1. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์(Agritech and Innovation Center of Kalasin : AIC)
 2. การรณรงค์ลดการใช้สารเมีในการผลิตพืช การปลูกพืชไร่และพืชหลังนา
 3. ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง
 4. การผลิตมะม่วงให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP
 5. หลักการผลิตพืชผักให้ได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์
 6. พันธุ์ดีที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ การจัดทำแปลงพันธุ์สะอาดเพื่อใช้เองหรือเพื่อใช้ภายในกลุ่มแก้ไขปัญหาท่อนพันธุ์ขาดแคลน ราคาแพงและเสี่ยงติดโรคใบด่าง
 7. พันธุ์อ้อยที่เหมาะสม การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
 8. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพ SME D Standard กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ( Q-Sh0p)
 9. พืชผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ Kalasin Green Market
 10. เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP  พืชมะม่วง ที่เกษตรกรขอรับรอง
 11. ร่วมติดตาม คณะของนายชัยธวัช  เนี่ยมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการ ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรก้าวแสน
 12. ร่วมติดตามการลงพื้ที่ของนายชัยธวัช  เนียบศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์และคณะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง และกลุ่มเกษตรผู้ปลูกมะม่วงบ้านนาดี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพบปะรับฟังผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ
 13. รับฟังการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 14. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่ขายวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต
 15. ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP  พืชมะม่วง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 16. ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการเกษตรในพื้นที่
 17. การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส COVID-19
 18. เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2563
 19. การดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนของมูลนิธิชัยพัฒนา
 20. ประชุมข้าราชการประจำเดือนมีนาคม