Posts: 19

kalasin

Latest Posts by the Author

 1. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
 2. การป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดโดย เร่ขายปุ๋ยในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
 3. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) รอบที่ 2/2562
 4. ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
 5. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ.ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 6. กิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
 7. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน พ.ศ. 2562
 8. พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
 9. โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 10. ประชุมจัดทำเว็บไซต์ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
 11. บรรยายความรู้ตามพรบ.และประชาสัมพันธ์มาตรการ 3 สาร แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 12. บรรยายความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม พรบ.3 ฉบับและมาตรการ 3 สาร
 13. มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 14. มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
 15. ประชุมกรรมการบริหารเขต3
 16. ประชุมมอบนโยบาย
 17. มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 18. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
 19. อบรม การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี