ตรวจติดตามร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรการกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายวิรัช  ปัตลา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน…

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมกาฬสินธุ์(Agritech and Innovation Center of Kalasin : AIC)

วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ (นายบุญช่วย สงฆนาม) นายวสันต์ วรรณจักร์ นางสุพัตรา…

การรณรงค์ลดการใช้สารเมีในการผลิตพืช การปลูกพืชไร่และพืชหลังนา

โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุุ์ โดยนายวสันต์ วรรณจักร์ ดำเนินงานสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตและถ่ายทอดความรู้ เรื่องเกษตรและเป็นจัดบริการวิชาการด้านพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบโครงการและผู้สนใจทั่วไป จำนวน…

ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์ฯ  เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง ได้รับฟังข้อมูลและสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากคุณอารี เจ้าหน้าที่ประจำโครงการรวมถึงปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข…

1 2 11