สรุปโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เรื่อง โครงการการยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

งานเกษียณอายุราชการ ศวพ.กาฬสินธุ์

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรของ ศวพ.กาฬสินธุ์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ…

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาราชการ

วันที่ 2 เดือนกันยายน 2565 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ”การยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยเชิงพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์”จัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร 100 ราย…

1 2 21