previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

รับฟังการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เข้ารับฟังการประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่ขายวัตถุอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต

วัน 26 มีนาคม 2563 ทีมงาน สารวัตรเกษตร ศวพ.กส. เดินทางเข้าหมู่บ้านดงสว่าง และหมู่บ้านใกล้เคียง ต.ห้วยโพธิ์…

ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP  พืชมะม่วง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานตรวจแปลงGAP …

ตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการเกษตรในพื้นที่

25 มีนาคม 2563 นายวิรัช ปัตลา พร้อมทีมงานได้รับมอบหมายจาก นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ ให้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการใช้สารเคมีทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์…

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส COVID-19

24 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ คล่องดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส…

เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และพืชอินทรีย์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของศวพ.กาฬสินธุ์ เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช…

การดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนของมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายศิริศักดิ์ เปรมปิยะวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี…

การประชุม “แนวทางการดำเนินการส่งเสริมและขั้นตอนขอใบรับรองมาตรฐาน GAP”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของศวพ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม “แนวทางการดำเนินการส่งเสริมและขั้นตอนขอใบรับรองมาตรฐาน…

อบรมหลักสูตร “Microsoft Word และ Excel ทำอะไรได้มากกว่าคิด”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญช่วย  สงฆนาม ผอ.ศวพ.กาฬสินธุ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของศวพ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “Microsoft…

1 2 4