previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การปลูกผักปลอดสารพิษ/เชิงพาณิชย์และการขอมาตรฐานรับรอง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวเกศศิรินทร์ สีอ่อน…

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก ( Zoning by Agrimap)

26 มิถุนายน 2563 : นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์พร้อมทีมนักวิจัยได้จัดอบรมความรู้และร่วมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก ( Zoning by…

ตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางพรอุทิศ พิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน…

เสนอขอการรับรองแหล่งผลิตมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2563

วันที่18-19 มิถุนายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจรับรองแปลงผลิตพืชได้ร่วมประชุมเพื่อเสนอขอการรับรองแหล่งผลิตมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 6/2563…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

12 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ร่วมกับธนาคารพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่นร่วมกันจัด Focus group…

ประชุมคณะกรรมการ Operation Team อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์มอบหมายให้ นายนพดล เหลาแหลม เจ้าหน้าที่การเกษตร…

ประชุมคณะกรรมการ Operation Team อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์มอบหมายให้ นางแคทลิยา เอกอุ่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Operation…

ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและสุ่มตรวจแปลงของสมาชิก กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมหาชนกบ้านหนองบัวชุม ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางแคทลิยา เอกอุ่น…

1 2 6