รายชื่อผู้เข้ำรับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 (รำยเก่ำ) ส ำหรับผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้ำรับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 (รำยเก่ำ) ส ำหรับผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อบรมวัตถุฯรุ่น 3 รายเก่า 5-6 มี.ค.63 ขึ้นเวป 300

วันที่ประกาศ 2020-02-28


Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด