ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.๓) 2020-03-26
578
2
เอกสารบรรยายเพิ่มเติม อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 2020-03-25
49
3
ประกาศผลการสอบ อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 2020-03-11
832
4
เอกสารการบรรยายอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย 2563 2020-03-10
86
5
รายชื่อผู้เข้ำรับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 (รำยเก่ำ) ส ำหรับผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2020-02-28
384
ทั้งหมด 55 จำนวนหน้า : 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด