พื้นที่รับผิดชอบ

         สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ดินน้ำ ปุ๋ย พืช รับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์และควบคุม กำกับดูแล ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย วัตถุอันตรายพันธุ์พืช และพระราชบัญญัติควบคุมยาง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ และงานตามนโยบาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 11จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี
Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด