พื้นที่รับผิดชอบ

หน้าที่ของสวพ.3

          1. วางแผนงานและโครงการวิจัยและพัฒนาพืช

          2. ศึกษา วิจัยและพัฒนาพืช รวมทั้งทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

  3. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร

          4. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

          5. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหนี้ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          6. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1. ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่

          1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านการจัดการการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ

          1.2 วางแผนและจัดทำกรอบโครงการวิจัยภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์งานวิจัยและพัฒนาของกรมฯ ให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการวิจัยของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

          1.3 กลั่นกรองโครงการวิจัยภายใต้แผนงานหลักของกรมฯ ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

          1.4 ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชายและหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

          1.5 เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

          1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนประสานและบริหารนโยบาย มีหน้าที่

          2.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทำแผนงานวิจัย งานผลิตพันธุ์สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน โครงการพิเศษของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และกรมฯ

          2.2 จัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงานของสำนักฯ

          2.3 รวบรวมโครงการวิจัย/การทดลอง เพื่อพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ

          2.4 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักฯ และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

          2.5 ติดตามและประเมินผลงานตามแผนงบประมารประจำปี และเงินนอกงบประมาณ

          2.6 รวบรวมและจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มต่างๆ

          2.7 ประสานงานโครงการวิจัยและความร่วมมือด้านการเกษตรกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          2.8 งานโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง งานบุคคลของสำนักฯ

          2.9 รวบรวมผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          2.10 งานด้านคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักฯ

          2.11 ประสานงานกับจังหวัดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด

          2.12 รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          2.13 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่

          3.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพืช ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดอชอบ

          3.2 ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักฯ

          3.3 รับผิดชอบงานวิจัยและทดสอบในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู  และงานทดสอบที่ควบเกี่ยวหลายจังหวัด

          3.4 จัดทำแผนงานโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ

          3.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี มีหน้าที่

          4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืชและระบบเกษตรกรรม

          4.2 ให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          4.3 รับผิดชอบงานโครงการคลินิกเกษตร ตรวจรับรองแหล่งผลิตGAPพืช และพืชอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภู

         4.4 เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมข้อมูล จัดการฐานข้อมูล และประสานงานระบบการจัดการคุณภาพGAPพืช และพืชอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

          4.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต มีหน้าที่

          5.1 ศึกษา และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต

          5.2 วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และมาตรฐานสิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช งานตามพ.ร.บ. และงานวิจัยในพื้นที่รับผิดชอบ

          5.3 ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก

          5.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ มีหน้าที่

          6.1 ศึกษา และพัฒนาระบบการควบคุมวัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืชที่รับผิดชอบ

          6.2 รับผิดชอบการควบคุมและกำกับตามกฎหมายว่าด้วย วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืชที่รับผิดชอบ

          6.3 งานออกใบอนุญาต และตรวจร้านค้าจังหวัดขอนแก่น และหนองบัวลำภู

          6.4 ประสานงานและร่วมดำเนินงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรเกี่ยวกับควบคุมและกำกับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายที่รับผิดอชอบ

          6.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มจัดการพื้นที่ มีหน้าที่

          7.1 จัดทำแนวทางและรูปแบบการจัดการพื้นที่ การวางผังงาน ระบบการใช้น้ำ และระบบการระยายน้ำที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ และชนิดพืช ในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ตั้งในภูมิภาค และในโครงการพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่า

          7.2 ให้บริการการจัดการพื้นที่ และให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และในโครงการพิเศษในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          7.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

  8.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่

          8.1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล งานธุรการทั่วไป งานสารสนเทศและงานยานพาหนะ

          8.1.2 ดูแลอาคาร/สถานที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

          8.1.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  8.2 กลุ่มวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่

          8.2.1 ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรับผิดชอบ

          8.2.2 ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมฯ

          8.2.3 บูรณาการงานทดสอบเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

          8.2.4 ผลิตพันธ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเมล็ดพันธ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์

          8.2.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

    8.3 กลุ่มบริการวิชาการ มีหน้าที่

          8.3.1 บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต ตรวจรับรองแหล่งผลิตGAPพืช และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบงานโครงการพิเศษ

          8.3.2 ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ

          8.3.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด