ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1
เอกสารบรรยายเพิ่มเติม อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 2020-03-25
196
2
ประกาศผลการสอบ อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 2020-03-11
1060
3
เอกสารการบรรยายอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย 2563 2020-03-10
161
4
รายชื่อผู้เข้ำรับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 (รำยเก่ำ) ส ำหรับผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2020-02-28
466
5
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 (รายใหม่) สำหรับผู้ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2020-02-28
350
ทั้งหมด 64 จำนวนหน้า : 13 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด