ข่าวประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ อ่าน
1
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.๓) 2020-03-26
578
2
เอกสารบรรยายเพิ่มเติม อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 2020-03-25
49
3
ประกาศผลการสอบ อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2563 2020-03-11
832
4
เอกสารการบรรยายอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย 2563 2020-03-10
86
5
รายชื่อผู้เข้ำรับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 (รำยเก่ำ) ส ำหรับผู้ที่เคยผ่ำนกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษณะ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2020-02-28
384
ทั้งหมด 55 จำนวนหน้า : 11 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>


กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี(GAP)


ทั้งหมด 22 จำนวนหน้า : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

กลุ่มวิชาการ

การจัดการองค์ความรู้(knowledge management)

# หัวเรื่อง วันที่ประกาศ อ่าน
1
เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2017-09-21 05:48:19
6325
ทั้งหมด 1 จำนวนหน้า : 1 หน้า : 1

Responsive image

ข่าวกิจกรรมล่าสุด