หน้าหลัก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสุพจน์  สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา ณ บริเวณภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 …

ฝึกอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์  สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมโครงการสารวัตรเกษตรอาสา ปีงบประมาณ 2564 ณ ศพก.บ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ร่วมประชุมการดำเนินงานความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้แำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 …

กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2564 ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

ศวพ.ชัยภูมิ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 และร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้สถานีที่ 2 เรื่อง…

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายจำลอง  กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ในการติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม…

วิทยากร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากร เชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ตามบัญชีท้าย พร…