หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมประชุมการดำเนินงานความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้แำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าของแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 …

กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2564 ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

ศวพ.ชัยภูมิ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวรัตนาภรณ์ กุลชาติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 และร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้สถานีที่ 2 เรื่อง…

นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายจำลอง  กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ในการติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม…

วิทยากร โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสุพจน์ สัตยากุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากร เชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ตามบัญชีท้าย พร…

อบรมเกษตรกรโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การผลิตมะม่วงนอกฤดู

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ จัดอบรมเกษตรกรโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การผลิตมะม่วงนอกฤดู หลักสูตร การจัดสวนมะม่วงด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยมี ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯ เป็นประธานในพิ…

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมเพื่อหาแนวทางและการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายอิสระ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ได้จัดประชุมแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ 

1 2 5